Snowflake Obsidian Rondelle Smooth

Snowflake Obsidian Rondelle Smooth, 16″ Strand, 6mm, Mohs Hardness 5-5.5.

In Stock

Sku:GDC BI0423